*اطلاعات موجود در سایت بیشتر بصورت میدانی جمع آوری شده است و احتمال اشتباه وجود دارد . ما را در رفع اشتباهات و تکمیل اطلاعات، یاری نمایید . منتظر ارسال مقالات، مطالب و دست نوشته های شما اهالی روستا، درباره موضوعات مختلف هستیم*

بدون شرح14!!

بــدون شـــــرح

10بهمن ماه 1393

 

 

بدون شرح13!!

بــدون شـــــرح

3 آبان ماه 1393

 

بدون شرح12!!

بــدون شـــــرح

7 شهريورماه 1393

 

  

بدون شرح11!!

بــدون شـــــرح

19 خرداد ماه 1393

 

  

بدون شرح10!!


بــدون شـــــرح

15 فروردين ماه 1393

 

 

بدون شرح9!!

بــدون شـــــرح

11 اسفنـد ماه 1392

 

 

بدون شرح8!!

  بــدون شـــــرح

30 بهمن ماه 1392

 

 

بدون شرح7!!

بــدون شـــــرح

7 دي ماه 1392

 

 

بدون شرح6!!

بــدون شـــــرح

22  آذر ماه 1392

 

 

بدون شرح5!!

بــدون شـــــرح

16 آذر ماه 1392

 

 

بدون شرح4!!

بــدون شـــــرح

11 آبــان ماه 1392

 

 

بدون شرح3!!

بــدون شـــــرح

22 مهــرماه 1392

 

 

بدون شرح2!!

بــدون شـــــرح

10 شهريور ماه 1392

 

 

بدون شرح!!

بــدون شـــــرح

26  مرداد ماه 1392

 

 

درباره روستا
شهدا
حماسه سازان
مردم شناسی
کشاورزی
مشاغل و صنایع
آموزش
ورزش
زنان
خیرین
روستائيان نمونه
بنياد علمي فريد
آئينهاي مذهبي
نهادهای اجرایی
بهداشت
مقالات و مطالب مختلف
دیگر موضوعات

 

 

روستــا20