*اطلاعات موجود در سایت بیشتر بصورت میدانی جمع آوری شده است و احتمال اشتباه وجود دارد . ما را در رفع اشتباهات و تکمیل اطلاعات، یاری نمایید . منتظر ارسال مقالات، مطالب و دست نوشته های شما اهالی روستا، درباره موضوعات مختلف هستیم*

آئين نامه مجتمع آموزشي و پرورشي روستايي

 

 

آيين نامه مجتمع آموزشي و پرورشي روستايي و عشايري مشتمل بر 8 ماده و7 تبصره در هشتصد وسي امين جلسه شوراي عالي آموزش وپرورش تاريخ 23/9/89 به تصويب رسيد.

مصوبه هشتصدوسي امين جلسه شوراي عالي آموزش وپرورش تاريخ23/9/89

آيين نامه مجتمع آموزشي و پرورشي روستايي و عشايري

مقدمه:

به منظور بهبود مديريت واحدهاي آموزشي و پرورشي و افزايش موفقيت و كارآيي در مدارس مناطق روستايي و عشايري و هم چنين در راستاي تحقق راهكارهاي سند تحول راهبردي نظام تربيت رسمي و عمومي جمهوري اسلامي ايران مصوب هشتصد و بيست و ششمين جلسه شوراي عالي آموزش وپرورش مورخ 2/5/89 ، آيين نامه مجتمع آموزشي و پرورشي روستايي و عشايري به شرح ذيل تصويب مي شود.

ماده 1- تعريف: مجتمع آموزشي و پرورشي روستايي و عشايري به مجموعه اي از واحدهاي آموزشی و پرورشی عادي دولتي دريك منطقه آموزشی و پرورشي اطلاق مي شود كه برابر مقررات اين آيين نامه وساير مقررات آموزش وپرورش فعاليت مي كند و دارای ويژگي‌هاي زير است:

1- هر مجتمع دارای یک واحد آموزشی و پرورشی مرکزی که»واحد محل استقرار« نامیده می شود و تعدادی واحدهاي آموزشی و پرورشی«تحت پوشش» است که از نظر فيزيكي داراي پراكندگي جغرافيایی ویا در يك محل مستقر مي باشند.

2- مجتمع مي تواند از يك يا چند دوره تحصيلي تشكيل شود.

3- اگر واحد های محل استقرار وتحت پوشش مجتمع دخترانه باشند جنسیت مجتمع دخترانه و چنانچه پسرانه باشند جنسیت آن پسرانه و در شرایطی که تعدادی از واحد ها دخترانه و تعدادی پسرانه باشند، جنسیت مجتمع مختلط خواهد بود.

4- واحد های آموزشی و پرورشی «تحت پوشش» از نظر فعاليت هاي آموزشي، پرورشي، اداري و منابع مالي در چارچوب تعيين شده زیر نظرمجتمع مربوط خواهند بود.

5- عنوان سازمانی مسوول مجتمع آموزشی و پرورشی« مدیر مجتمع» و ضوابط درجه بندی و پست های سازمانی هر یک از مجتمع ها اعم از « واحد محل استقرار » و « واحد های تحت پوشش» براساس دستورالعمل مربوط خواهد بود.

6- «واحد محل استقرار» يک واحد آموزشی است که حتي الامكان داراي فضاي ساختماني مناسب بوده و ازلحاظ

موقعيت جغرافيايي شرايط بهتری براي دسترسي به ساير واحد های تحت پوشش را دارد و با نظر منطقه یا ناحيه مربوط انتخاب می شود . مدیر مجتمع و عوامل اجرایی وی در این واحد آموزشی و پرورشی مستقر خواهند بود و مکان مستقل براي آنها اختصاص نمي يابد. مدیریت واحد آموزشی محل استقرار نیز به عهده مدیر مجتمع خواهد بود.

7- واحد های آموزشی و پرورشی تحت پوشش مجتمع، مي توانند يك نوبته يا دو نوبته باشند.

ماده 2- اهداف:

1- بسط وتعميق عدالت آموزشی و پرورشی و گسترش پوشش تحصیلی فرزندان روستايي و عشايري

2- بهبود مدیریت و تسهيل امر نظارت و راهنمايي بر فعاليت هاي آموزشی و پرورشی مدارس روستايي و عشايري

3- ایجاد انعطاف و افزایش بهره وری و ارتقاي كيفيت در امور آموزش و پرورش روستايي و عشايري به ويژه آن دسته از مدارسي كه از جمعيت دانش آموزي كمتري برخوردارند.

4- سازماندهی بهینه نیروی انسانی وايجاد فرصت هاي لازم براي توانمند سازي معلمان ودانش آموزان.

5- هدايت فرآيند آموزش و پرورش و تسهيل در تبادل اطلاعات بين مدارس تابعه به طور هماهنگ

6- هم افزايي و استفاده بهينه از خدمات، امكانات و تجهيزات موجود در واحدهاي آموزشی و پرورشی

7- ترويج فرهنگ كارگروهي و ارتقای نقش‌مدرسه به‌عنوان کانون فرهنگي تربیتی محلي ومنطقه‌اي

ماده3- نحوه تشكيل مجتمع براساس دستورالعملي خواهد بود كه توسط وزارت آموزش وپرورش اعلام         مي شود.

تبصره1- در واحد های تحت پوشش مجتمع، کلیه وظایف، اختیارات و مسئولیت های مدیر، مدیر- آموزگار مندرج درآیین نامه اجرایی مدارس و سایرمصوبات شورای عالی آموزش و پرورش و بخشنامه های ابلاغی، به ترتیب به معاون، معاون- آموزگارو معاون- دبیر تفويض می شود.

تبصره 2- در آن دسته از واحدهاي آموزشي و پرورشي تحت پوشش كه بيش از يك معاون تعلق مي‌گيرد يكي از معاونين با نظر مدير مجتمع عهده دار وظايف، اختيارات و مسئوليت هاي موضوع تبصره 1 مي‌باشد.

تبصره 3- شرایط احراز مدیر مجتمع ها بر اساس شرایط احراز مدیریت مدارس مصوب شورای عالی آموزش و

پرورش می باشد كه حسب نوع مدرسه محل استقرار خواهد بود.

ماده 4- اركان مجتمع:

الف- مدير

ب- شوراي مجتمع

ج- واحدهاي آموزشي و پرورشي تابعه مجتمع (محل استقرار تحت پوشش)

ا- مدير مجتمع: مدير مجتمع با رعايت تبصره 3 ماده 3 توسط ريس اداره آموزش وپرورش منطقه انتخاب و علاوه بر وظايف مقرر در آيين نامه اجرايي در ارتباط با مدرسه محل استقرار خود وظايف زير را نيز به عهده خواهد داشت.

1-1- نظارت بر امور آموزشی و پرورشی،اداری و مالی واحدهای تحت پوشش

2-1- ارزشيابي برعملكرد کارکنان مجتمع، معاون، معاون- آموزگار و یا معاون- دبیر واحد ها ی تحت پوشش

تبصره- تایید نهایی ارزشیابی افراد فوق الذکر بر اساس دستورالعملهای مربوط انجام خواهد شد.

3-1- اجراي مصوبات شوراي مجتمع

4-1- نظارت بر اجراي برنامه سالانه واحدهاي تابعه مجتمع (محل استقرا رو تحت پوشش)

5-1- انجام  مكاتبات، گزارش ها و پيگيري هاي اداري واحدهاي تحت پوشش با اداره آموزش و پرورش.

تبصره- دریافت وتوزیع بخشنامه ها بین واحد های تحت پوشش (اطلاع رسانی آن به افراد ذی‌نفع، برعهده واحدهای آموزشي تحت پوشش مربوط مي باشد.)

6-1- استفاده مناسب از خدمات عوامل اجرایی اعم از معاون آموزشی، معاون اجرایی، معاون پرورشی وتربیت بدنی و خدمتگزار و..... در دیگر واحدهای تحت پوشش مجتمع.

2- شورای مجتمع

1-2- تركيب اعضا:

اعضای شورای مجتمع عبارتند از:

1-      مدیر مجتمع آموزشی وپرورشی به عنوان رئیس شورا

2- معاون، معاون- آموزگار، معاون- دبیر هر يك از  واحدهای آموزشی تحت پوشش

3- سه نفر ازرؤساي انجمن اولیاءومربيان به نمایندگی از انجمن های اولیاء و مربیان واحدهای تحت پوشش

4- یک نفر از معلمان به نمایندگی شوراهای معلمان واحد های تحت پوشش

5- معاون پرورشي مجتمع

6- معاون آموزشي مجتمع(درصورت عدم اختصاص معاون آموزشي  به مجتمع،يكي ديگر از معاونين به انتخاب مدير مجتمع)

تبصره1- دبیر شورای مجتمع از بین اعضاء توسط رئیس شورا انتخاب می شود.

تبصره 2- شورای مجتمع حداقل هر ماه یک بار با دعوت رئیس شورا تشکیل می شود. جلسات شورا با شرکت حداقل دو سوم شورا رسمیت می یابد و تصمیمات آن در حدود اختیارات و مقررات با آرای اکثریت اعضای حاضر معتبر است.

2-2- وظایف و اختیارات شورای مجتمع

1- برنامه ریزی و فراهم آوردن امکانات و شرایط لازم برای تحقق اهداف ، برنامه های آموزشی و تربیتی و ارزشیابی از عملکرد واحدهای تحت پوشش مجتمع

2- برنامه ريزي در زمينه تعمیق باورهای دینی و اعتقادی دانش آموزان، گسترش فعالیتهای قرآنی، فرهنگی، هنری، ادبی و ورزشی و مشارکت دانش آموزان در فعالیتهای تربیت اجتماعی و ارتقای سطح سلامت روحی وروانی آنها و بهداشت مدارس و نظایر آن.

3- نظارت بر فرایند فعالیت شوراهاي واحد هاي آموزشي تحت پوشش ومحل استقرار.

4- برنامه ریزی و تصمیم گیری در مورد استفاده بهینه از نیروهای انسانی، امکانات و تجهیزات واحدهای آموزشی و پرورشی مجتمع از منابع یکدیگر در چارچوب مقررات

5- نظارت برروند اجرايي شدن آيين نامه ها ودستورالعمل هاي ارسالي از سوي آموزش وپرورش.

6- برنامه ريزي و اتخاذ تصمیم برای شناسایی و جذب افراد لازم التعلیم و بازمانده از تحصیل در دوره هاي مختلف تحصيلي ودر محدوده جغرافیایی مجتمع

7- نیازسنجی علمی و تعیین مهارتهای مورد نیاز کارکنان مجتمع و برنامه ریزی برای توانمندسازی و اجرای آموزشهای مورد نیاز آنها و نشست هاي علمي با رعایت مقررات مربوط

8- پيشنهاد برنامه هاي توسعه ي دوره هاي تحصيلي براساس مقتضيات ونيازهاي محلي به اداره آموزش و پرورش.

9- بررسي و تصويب برنامه سالانه مجتمع

10- نظارت بر اجراي برنامه سالانه واحد هاي مجتمع وارزيابي عملكرد آنها.

11- جلب مشارکتهای مردمی و کمکهای خیرین و نیکوکاران و نهادهای غیر دولتی به ويژه  انجمن هاي اولياء و مربيان

12- صدور مجوز و نظارت بر اردوهای خارج دانش آموزي برابر دستورالعملهای مربوط.

3- واحدهاي آموزشي و پرورشي مجتمع:

شوراها و انجمن اولياء و مربيان واحدهاي محل استقرار و تحت پوشش همانند سايرمدارس عادي (براساس مفاد آيين نامه اجرايي مدارس مصوب شوراي عالي آموزش و پرورش)تشكيل خواهد شد.

ماده5- آموزش و پرورش می تواند برخی از وظایف کمیسیون خاص مناطق در امور مربوط به دانش آموزان مجتمع را به شورای مجتمع آموزشی و پرورشی مربوط تفویض نماید.

ماده6- امور اداري مجتمع ها

1- واحدهای آموزشي تحت پوشش مجتمع ها داراي مهر مستقلي خواهند بود و.لي برای مکاتبه مجتمع با اداره آموزش وپرورش، مهرجدید که دربرگیرنده نام مجتمع باشد طراحی و مورد استفاده قرار می گیرد.

2- گواهینامه های تحصيلي دوره هاي تحصيلي علاوه بر مراجع قبلي باید به تأیید و امضای مدیر مجتمع نیز برسد كه لازم است که مراتب در نمون برگ مدارک مذکور اصلاح شود.

3- بررسی و انسداد دفاترآمار و ارزشیابی تحصیلی و تربیتی ( امتحانات) واحدهای تحت پوشش توسط مدیر مجتمع به عنوان نماینده اداره آموزش و پرورش انجام خواهد شد. انسداد دفاتر مربوطه در واحد محل استقرار مجتمع به عهده اداره آموزش وپرورش خواهد بود.

4- ارزشیابی مدیر مجتمع براساس ضوابط و مقررات مربوط توسط اداره آموزش و پرورش مربوط انجام        می شود.

ماده7- امور مالی مجتمع ها

1- مجتمع دارای یک حساب بانکی مستقل خواهد بود که با دو امضاء  از سه امضاي (مدیر مجتمع به عنوان امضاي ثابت ونماینده معاونان واحد های تحت پوشش و نماينده روساي انجمن هاي اولياء و مربيان تابعه) قابل برداشت خواهد بود.

1-1- کمکهای شوراهای آموزش وپرورش استان و شهرستانها واعتبارات متمرکز حوزه ستادی وکل سرانه   دانش آموز ان مجتمع و..... به حساب متمرکز مجتمع واریز می شود.

2-1 وجوه واریزی به حساب متمرکز مجتمع ( اعم از کمکها ویا هزینه سرانه ) متناسب با تعداد دانش آموزان، برنامه های سالانه، میزان محرومیت و… در چارچوب مقررات و شاخص‌هاي مربوط، به پیشنهاد مدیر و تصویب شورای مجتمع به حساب واحد های تحت پوشش مجتمع واریز می شود.

2- هريك از واحدهای آموزشی و پرورشی تحت پوشش مجتمع دارای یک حساب بانکی خواهند بود که ضوابط آن همانند مدرسه عادی می باشد .

3- هزینه های مربوط به برنامه های مشترک واحدهای مجتمع و یا خرید ملزومات و تجهیزات بصورت متمرکز براساس آيين نامه مالي واحد هاي آموزشي و ازمحل حساب بانکی مجتمع امکان پذیر خواهدبود.

4- مسوليت نظارت بر عملكردورسيدگي مالي مجتمع ها به عهده اداره آموزش و پرورش منطقه خواهد بود.

ماده8- مواردي كه در اين آيين نامه به آن اشاره نشده است مطابق با ضوابط و مقررات مصوب شوراي عالي و دستورالعمل هاي وزارت آموزش وپرورش خواهد بود.

موضوع : آيين نامه مجتمع آموزشي و پرورشي روستايي و عشايري مشتمل بر 8 ماده و7 تبصره در هشتصد وسي امين جلسه شوراي عالي آموزش وپرورش تاريخ 23/9/89 به تصويب رسيد .

مهدي نويد                                                                          حميدرضا حاجي بابايي

دبير شورا                                                                                  رييس جلسه

آيين نامه مجتمع آموزشي و پرورشي روستايي و عشايري مورد تاييد است

محمود احمدي نژاد

رييس جمهور و رييس شوراي عالي آموزش و پرورش

 

منبع: سايت رسمي شوراي عالي  آموزش و پرورش

Add comment

وبسايت روستا مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است و از انتشار نظراتی که حاوی توهین یا بی‌احترامی به اشخاص حقيقي يا حقوقي و موارد مغایر با قوانین كشور باشد معذور است.

Security code
Refresh

درباره روستا
شهدا
حماسه سازان
مردم شناسی
کشاورزی
مشاغل و صنایع
آموزش
ورزش
زنان
خیرین
روستائيان نمونه
بنياد علمي فريد
آئينهاي مذهبي
نهادهای اجرایی
بهداشت
مقالات و مطالب مختلف
دیگر موضوعات

 

 

روستــا20