*اطلاعات موجود در سایت بیشتر بصورت میدانی جمع آوری شده است و احتمال اشتباه وجود دارد . ما را در رفع اشتباهات و تکمیل اطلاعات، یاری نمایید . منتظر ارسال مقالات، مطالب و دست نوشته های شما اهالی روستا، درباره موضوعات مختلف هستیم*

110دو بيتي مازندرانی از نيما يوشيج(2)

 

 

 

 علی اسفندیاری مشهور به نیما یوشیج زاده  ۲۱آبان ۱۲۷۴ در دهکدهٔ یوش از توابع شهرستان نور در  استان مازندراندرگذشته ۱۳دی ۱۳۳۸ ه‍.خ در شمیرانشهر تهرانشاعر معاصر ایرانی و ملقب به پدر شعر نوی فارسی است. وی بنیانگذار شعر نو فارسی است.

 

نیما یوشیج با مجموعه تأثیرگذار افسانه، که مانیفست شعر نو فارسی بود، در فضای راکد شعر ایران انقلابی به‌پا کرد. نیما آگاهانه تمام بنیادها و ساختارهای شعر کهن فارسی را به چالش کشید. شعر نو  عنوانی بود که خودِ نیما بر هنر خویش نهاده‌بود.

 

تمام جریان‌های اصلی شعر معاصر فارسی وامدار این انقلاب و تحولی هستند که نیما نوآور آن بود. بسیاری از شاعران و منتقدان معاصر، اشعار نیما را نمادین می‌دانند و او را هم‌پایه ی شاعران سمبولیست به نام جهان می‌دانند اما همچنین اشعاری به زبان مازندرانی دارد که با نام روجا چاپ شده‌ است.

 

 

110 دوبیتی از دفتر روجای نیما انتخاب کردیم که 50 دوبیتی آنرا در گفتاری تقدیم کردیم و  60 دوبیتی دیگر  را امروز از نظر می گذرانیم.

 

 

 


51
اُندَم شَه خود رِ وی سیوُ هاکِردِه                      مِه هَسِّکا رِه مِه دل اُو هاکِردِه
شیطون بیمُو شِه رنگِ نُو هاکِردِه                     مِنُه وِرِ دَریُو پَرتُو هاکِردِه

 

52
بَخُوردِ اُو بَایتِه خیز بیاردِه                                 مَزدَک وِیِه بُوردِه چنگیز بیاردِه
جانون بَوی مِرِ سِتیز بیاردِه                              مِه وَر باخِتُه وَگِ لیز بیاردِه


53

بَخُونِسُّه اوسُوس بیاردِه کیجا                         مِنِ بَوِردِه تِلاِ وَنگ دیرگا
اِسا کِو بیمُومِه بَویمِه تنها                               مِن نیشتِمُه وی دَرِ کِنِّ تَپ کا


54
نامردِ دنی بَیتِه کیکایِ پَر                                وِ گِنکا گِلیک هائیتِه وِ وَر
گِنی چَر ایمِه چَر شُومِه تِنِ دَر                        گِزلیم هَسِّه مِه کار وُ کِرد یَکسَر


55
بُوتِه هارِش مِن هارشیمُه شُو بُوردِه               مِه دَسِّ بِشکِس کَجِلیس اُو بُوردِه
خُو بَدیمِه کِو مِنِه مَهتُو بُوردِه                           اِسا کِو خوایمُه بافِسِم خُو بُوردِ


56
بُوتِه هارِش هارشیمِه شِ دِمالُ                       اَتّا کُوتَر بَدیمِه نارنِ بالُ
کِتی یِ سَر غَرا بَکُوشتِ شالُ                         دَرِسِّمِ نَدُومِه چَنّی سالُ

 

57
نیما پئ رِس کِو کارِوُون دَر شُونِه                    نازَر کوهِ سَر قَرمِز دَر وُونِه
اَفتُو چُمُر کِنُّ تِلا دَر خُونِّه                                شُو کِو بُوردِه شِ نیکُ بَد کی دُونِّه


58
پیتِ مَه مِ نَخوایمِ مِن بَوارِم                              گَنِّم خوایمُ نَخوایمِ مِن دَکارِم
نیما گُنِه چی رنگ وِینِ بیارِم                             وَچِه نارمِ دَدار تَرسمِ دارِم


59
نِماشُومِ سَر کِو گُوگ هاداننِ مارِ                      مِه پِر بُوتِه هارِش نیما دیرگا رِ
اِیمِ اَتی اِیشمِه شِه پِش وُ پَس کُهسارِ             نَویمُّه مِن شِنِ بُوریتِ یارِ


60
بَخوُشتِ گَنِّم وی مازرارِ کُورنِ                           بَمِردِه تَن وی هَسِّکا رِ کُورنِ
خراب خِنه اِسپی تلا رِ کُورنِ                             عاشِق کِو یار نارنِ سَما رِ کُورنِ

 

61
امیر گِنِ مِ دِل حاجی اَر غَم دارنِ                      نیما گِنِ مِ دِل تِ مُوتَم دارنِ
دِنی اگر هزار آدم دارنِ                                     جانِ امیر تِ جُور مِ جُور کَم دارنِ


62
خُو بَدیمِ شِ کالِ مازِرا رِ                                    وِنِ دِلِه اَتّا اِسپی تَلا رِ
اَتّا بَااُویِ زرد هَسِّکا رِ                                        کُلین بِنِه کُلین خُنیِ هَوا رِ


63
کومِج گِنِ مِ مِلک مِنِ سامونِ                            مِ مازِرا جَهیزه ی اَشیونِ
شیطون چی دیار یا نیهونِ                                 وِ دیم جادو وِ دَم اگر اُوسونِ


64
نُوئی حِشمَت نُوئی سالار بَمِردِ                         نُوئی ناکُوم نُوئی کامکار بَمِردِ
وِهار وِیُّ اَمی وِهار بَمِردِ                                    مَردِ مَردُونِ روزِگار بَمِردِ


65
خوایمِ دُونِم نامَرد کِجو رِ ماسنِ                         خوایمِ دُونِم کِنِ آبرو رِ ماسنِ
کِدیم کَسِ دَسِّ بَلو رِ ماسنِ                               کِدیم لینگ دِلِه یِ تَلو رِ ماسنِ

 

66
تورِ قاطر سود دارنُِ دود نارنِ                            بَخُوشت هیمِه داد دارنُِ دود نارنِ
گوگ وُونِ چُوخا تار دارنُِ پود نارنِ                      بیدِلِ جَوون بُود دارنُِ بُود نارنِ


67
خوایمِ دُونِم کِی آدِمی گَت وُونِ                         شِ پِشِ اِیشنِ خوار وُ بَکَت وُونِ
اَتِّ شیش نیِّ وِی اَتّا لَت وُونِ                            اَتّا میس نیِّ وِی اَمّا گَت وُونِ


68
شِ لینگِ چَرمِ مِن شِ دال بَزُومِ                         شِ سِرخان اَسپِ دَسِّ نال بَزُومِ
اِتی کُوتَر کِو شُونِ بال بَزُومِ                              اِسا نَشُومُ زیادی بدفال بَزُومِ


69
وَچِه کِو وَشنا میرنِ کا نَخواینِ                          اُونِ ماه کِو بیمُو کِرد لا نَخواینِ
دِل کِو شُونِ وی خونبَها نَخواینِ                       جانون دارنِ این تا اون تا نَخواینِ


70
نامرد گِنِ مِن هر چه هَسِّ دُومِّ                         مِن صدهِزار هِزارِ خَطِّ خُومِّ
الفِ هارِش کِو چَنّی خُومِّ                                 غیَه کِنِّ گِنِ ایسا مِن شُومِ71
نامرد نسیه خورنِ مِ دَسِّ رَنجِ                           کیله کِنِّ اَمّار زَنِّ بِرنجِ
کَشِه گیرنِ شُو کِو فِسنِ تِرنجِ                          مِنِ گِنِ کی کار نَکِرد ار گَنجِ72
دِلَک مِنی نامَردِ دَس خُونِ                                 کِپِج گِنِ وی نیک و بَد چی دُونِّ
مَرتِمِ وَر وی گَپ اَتّا اُوسونِ                                هر لَخِ لَه اِتی کِو مار شُونِ


73
نامردِ دِل هزار سِخ بَخُوردِ                                  راه روزِ لَه هزار مِخ بَخُوردِ
مِخ دارنِ وی سِخ دارنِ وی نَئُونِّ                        اوخ کِنِّ وی ایخ زَنِّ سِخ بَخُوردِ


74
هَرازمِ مِن نامرد مِ وَر اُو وَرنِ                              اُو خُورنُِ می وَر وِرِ خُو وَرنِ
خُو بوسِّنی شِ تَنِ یَکسو وَرنِ                           مِنِ نِشناسنِ مِنِ آبرو وَرنِ


75
ویشِه یِ وَر اَشُن تاریک بَوِیِّ                              اسپِ خُنی راه باریک بَوِیِّ
وی سنگِ سنگ اِتی تِریک بَوِیِّ                          می یار خینی بَوِیِّ زیک بَوِیِّ


76
هیچ خام نامرد اَر پاوزار نَوُونِ                              هیچ راه وُنَر راهِ گُذار نَوُونِ
رَسِن بَیری وِرِ هِدار نَوُونِ                                     سِخ بَکِشی وِرِ قطار نَوُونِ


77
نامردِ گپ تَلی دارنِ کَرّادِ                                    دَنُّن وِنِ سیو کَر وُ چَکادِ
اُندَم کِو وینِّ تِنَر غم دِلشادِ                                  اُندَم کِو وینِّ تِرِ اسیر آزادِ


78
لوش کِلُمی گَتِ دروازِه نَوُونِ                              کِلین بِنِه اِسپی رازِه نَوُونِ
بَخُوشتِ هَسِّکا تازِه نَوُونِ                                   نامردِ جُور تَلی سازِه نَوُونِ


79
نامرد نئیِ اُوندا کِو وی یار دارنِ                           مردِ مَردون اَتّا اِتی بار دارنِ
نامرد اونِ کِو شِ خُودِ خوار دارنِ                         چاپلوس وُونِ نَدونِّ چی کار دارنِ


80
مِ باغِ گِل واش واش بَسُوتِ                               دَکِّل وی می گَپِ پاسِخِ نُوتِ
پردِه کِردِه ددارِ نازِ رُوتِ                                       اِسا کِو پیرِ چِش بِمِن بَئُوت

 

81
ویشار نَوِیِّه اَنّی خُو هاکِرده                                اَنّی نیمو کِو روجِ شُو هاکرده
مِ عِمرِ تُومُ مِ دِلِ اُو هاکِرده                                 مِ سادخوارِ تَنِ تُو هاکِرده


82
بَنِمُواِ صَواحی سَر شِ دیمَک                              بیمُو مِنِ کَفا کیجا سلیمَک
کیمِه یِ در کِ بُوشا ویمِ نیمَک                            دَر بُوردو بُوتِ نی اِیمِ تی کیمَک


83
جَوون کِ دونایِ تِ نُوم نیمِ                                جَوون کِ هیچ نَپِرسی اَی مِن کیمِ
نِشناسی تُو مِ گل باغِ تیمِ                                 مِ ور اِینه اُوندم کِ مِن دَنیمِ


84
صالح حائری تِ سال عِمر دِراز وُو                     کِهَن فَلک رِ تِ دَرِ سَر نِماز وُو
تِ دُوس نیما گُنِ گِردَن فراز وُو                          تَنِ بدخوا بَکوشت اِتی وَراز وُو


85
خُو بَدیمه جَهوُن اَتّا بِهِشتِ                                شیطون بَکَت آفتاب خَنّون وَشتِ
گَدایِ دِل شادون وُ تُورِه مَشتِ                          هر کس بِکار وُ کار پی وِ گَشتِ


86
نامَرد گِنِ اَج پول بارِ مِژدِ                                     مِلّا گِنِ اَج کِردگارِ مِژدِ
اَرباب گِنِ کِ در آزار مِژدِ                                      یاریار زَمِّ مِنِ هزار مِژدِ


87
مِ پیرِ میراث دُونّی چی وِ                            مَردی وِ اَندُه وِ دِلسوجیِ همدردی وِ
صبح خواهون وِ آفتابِ زَردی وِ                    نیکون اَر گَرم با بِدُونِ سَردی وِ


88
شیطون بیمُو هَماسیِ مِ پا رِ                            ویشِهِ وَر لُو بُوردِمِ توسکا رِ
نُوتِمِ دار وَرنِ مِنِ کِلا رِ                                       وَرنِ وی مِ بِنِه یِ سَر قَبا رِ


89
شیطون گِتِ چی یَر خواینی کیجا رِ                  دیم کِ هادی شِ پِش وینّی خِدا رِ
بَدیمِ دیم نَدا وِ سیوکا رِ                                    هماسی وِ نازِنین گِلنارِ قَبا رِ


90
شیطون نییِ کآدَمِ وَشنا بِشتِ                         نُوئی وِنَر آدم دور از بِهِشتِ
گَنِّم بَخُوردن شَ وِنِ سِرِشتِ                            شیطون اُونِ کِ مَردِ وَشنا بِشتِ


91
اَشُون بیمُو مِ وَر هاپا مِ شیطون                        بَوتِ پی رِس بَوین فِراوون
هیچ نُوتِمِ نُومید بُوردِ مِن خَنّون                          یاروُن این وِ اَمی سِخَنِ پایُون


92
اوزیج گِنِ کِتی سَر آفتابِ زردی                         مِن ویمِه مِنِ اَتّا بارِ پَردی
هَماسی مِ بالِ اَتّا مَردی                                   شُو بَوِیِ بُوتِ وِینِ هَمدردی

 

93

سَفر بُورِم مِ بِز غمخوار وُونِ                              بَکِت وُونِ وِ روجِ تار وُونِ
سَفر نَشُومِ مِ غم بِسیار وُونِ                            مِ بِز سادو زَنا بیمار وُونِ


94
اَلو آینه نیشتِ نِماز کِنِّ                                      پَس لِه هزار سِتیز آغاز کِنِّ
دِرو دِرو وِ گُو آواز کِنِّ                                         وِ وِرگِ هزار تک و تاز کِنِّ


95
بُوتِ بَپِّر بُوتِم کو نارمِ بال                                    بُوتِ بِرو بُوتِم کو نارمِ حال
بُوتِ چی وینّی بُوتِمِ شِ سوآل                           بُوتِ بَسوح بُوتِمِ ها این مِ فال


96
آخون تِ دَسِّ چُو عصا بَسُوجِ                              تِنِ کوچیک زَنایِ قَبا بَسُوجِ
وَنگ زَمِّ مِن گِمِ دِنیا بَسُوجِ                                  شاگرد چَر وِینِ ناروا بَسُوجِ


97
وَچِه ویمِ آخون مِنِ چُو زُواِ                                   گَت بَویمِ دِنی مِنِ لُو زُواِ
کیجای دَسِّ سُو مِنِ سُو زُواِ                                مارِ وَر گِتِ نَشُو اَبرو زُواِ


98
مِه بیمو اِ ویشِه یِ دَم دَر آیتِ                              اُوندا کِو خُونِسِّ کِرِ سَر پَر آیتِ
دِل بُوردِ بَسُوتِ شَ دِلبَر آیتِ                                نیما شِنِ بَخوانسَنِ سَر آیتِ
)آیتِ: هایتِه(


99
گِل بَچیمِ می گِل گِلِ وِهار وِ                               خَنِّه زُو اِ خُجیر کِی وِ مِ یار وِ
پِش بُوردِمِ هَر چَن کِو اَتّا بار وِ                             مِ دَسِّ بَچی گِل بَخُوشتِ خار وِ


100
وِهار بیمو وِ چَم بَوِ مِ پَردِه                                  شُورِم بَایتِ واش هاکِردِ چَردِه
وِشکِتِ هَردِه مِ لتکایِ هَردِه                              کیجا بُوتِ نِینِ تُو هارشی مَردِه


101
مِن کاچِ وَرِ قَرمِز جِمِه تَلی مِ                              چاشنی نَخُوردِ گَدا رِ مِن هَلی مِ
اُوندَم کِو مِن بَخُوشتِمِ شیرین مِ                        خُونِسِّه یِ وِهاروُنِ کِلی مِ102
شُو لَس هادِه شِ اَسپِ راهوارِ                        نَهیب نَدِه شِ پِش پِشی سوارِ
بِل بافِسَم مِ چِش شِ خُو رِ                              دارِ نَوینِم تِ کَئو دیمِ روزگارِ103
جونی دَر شُونِ وِنِ وِهار کُو مِ                          چِش کِو اَسری شَنِّ لاله زار کُو
گُو بیمو اِ گُوگُون بیمو گُودار کُو                        کِلِم بُوشامِ اسب بیمو سوار کُو104
کیجا بُوردِ کِو نُن هادِ شِ مارِ فِک دارِ                  بِن هَماسی ریش دارِ
بُوردِ بیمو بَدیِّ کارُ بارِ                                        وَنگ هادا کی کَت کَتِ پِی دیارِ105
نیمامِ مِن، مِ نُوم نُومِ نِماوَر                                گُردِ گَردُون تهمتنِ دِلاوَر
شیرِ شیرون رستمدارِ سَروَر                             وِنِ ریکا اِتی کِو مِن نُوم آوَر106
اِسّا بیمو کِو پِی بَایرِ گِل کُو                              کیجا مِ وَر مِنِ اِشنِ مِ دِل کُو
یارُون نیمایِ تَش بَکُوشتِ وِ فِل کُو                   تُوسُّونِ پِی مِ زَمیِّ حاصِل کُو107
کیجا خوارِ کِو اِینِ دُوشنِ گُو رِ                           نِمُونِّ شِنِ چَکِ پاِ بِلُورِ
اِشنی وِ رِ وی هیچ چی نُونِ تُو رِ                      کَشِه زَنّی خَنِّه کِنِّ صَبورِ108
عاشِق نئیِ اُون کِو گِنِ یار دارمِ                       عاشِق نئیِ اُون کِو گِنِ بار دارمِ
عاشِق مِمِّ کِو سیف جار دارمِ                          شُومِ وِ وَر کَرادِ خار دارمِ109
کیجا ساره فَرنگی رِ مُونِسِّ                            مِ وَر نیشتِوِ امیری خُونِسِّ
گِنی مِ دِلِ دردِ وی چُونِسِّ                              وِ دِل خواسِ مِن گِمِ وی دُونِسِّ110
صباحی سَر دِریو بَوی طلاهی                       اُویِ دِلِه زنجیر بَنِسُّ ماهی
بَزُونِنِ تخت وُ بِشتِنِ صراحی                          خیال مِنی اُنجه هاکردِ شاهی

 

 

 

 

 

 

 

منبع:وبسایت نیما یوشیج

 

 

Add comment

وبسايت روستا مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است و از انتشار نظراتی که حاوی توهین یا بی‌احترامی به اشخاص حقيقي يا حقوقي و موارد مغایر با قوانین كشور باشد معذور است.

Security code
Refresh

درباره روستا
شهدا
حماسه سازان
مردم شناسی
کشاورزی
مشاغل و صنایع
آموزش
ورزش
زنان
خیرین
روستائيان نمونه
بنياد علمي فريد
آئينهاي مذهبي
نهادهای اجرایی
بهداشت
مقالات و مطالب مختلف
دیگر موضوعات

 

 

روستــا20